Titel des Schachdiagramms:
  "WuELMpZHcN"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â?Ã?Â?Ã?¿Ã?¸Ã?Â?Ã?Â? Ã?½Ã?°Ã?Â?Ã?ºÃ?¾Ã?Â?Ã?¸Ã?ºÃ?¸ Ã?¿Ã?¾ Ã?·Ã?Â&
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=953


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste