Titel des Schachdiagramms:
  "OduwaKkwLzPQR"

Diagrammbeschriftung: ���°���º�¾���¸�º�¸ �² ���µ�����µ�³�¾�����&Aci
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=950


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste