Titel des Schachdiagramms:
  "SORQuMjiCgpSt"

Diagrammbeschriftung: �åíçåíñêàÿ îáëàñòü ãäå êóïèòü ãà
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=5495


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste