Titel des Schachdiagramms:
  "MCoIOFusFVERGkHcyOy"

Diagrammbeschriftung: �èäåðëàíäû �àðêîòèêè â �îðå
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=536


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste