Titel des Schachdiagramms:
  "rpuCgLHkqxg"

Diagrammbeschriftung: Ã?óïèòü ìàðêè LSD-25 çàêëàäêîé Ã?èàññ Ã?óïÃ
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=5353


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste