Titel des Schachdiagramms:
  "xxPwDqsQssa"

Diagrammbeschriftung: êóïèòü êîêàèí Ã?îììóíàð êóïèòü ýêÃ&pl
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=5338


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste