Titel des Schachdiagramms:
  "fMtHUmgpsrZu"

Diagrammbeschriftung: êóïèòü ñêîðîñòü a-PVP Ã?ààñòðèõò êóïèÃ&sup
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=5334


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste