Titel des Schachdiagramms:
  "KeasVwgEFEHWnW"

Diagrammbeschriftung: êóïèòü ìåôåäðîí �óãóëüìà êóïèòü &Atil
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=5325


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste