Titel des Schachdiagramms:
  "grbsyRUPvrQxUHRcKBo"

Diagrammbeschriftung: Latvia �îñêîâñêàÿ îáëàñòü �åðíîãîëîâê&A
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=5321


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste