Titel des Schachdiagramms:
  "zQokgozsQITsdRtJFGY"

Diagrammbeschriftung: èíôîðìàöèÿ Ã?èæíèé Ã?îâãîðîä Ã?àíàâÃ&u
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=5261


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste