Titel des Schachdiagramms:
  "PVVsvZQsqptmwo"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â?Ã?°Ã?ºÃ?»Ã?°Ã?´Ã?ºÃ?¸ Ã?¼Ã?µÃ?´ Ã?² Ã?Â?Ã?°Ã?Â?Ã?°Ã?¹Ã?Â?Ã?Â&o
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=518


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste