Titel des Schachdiagramms:
  "WXAahMiy"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â?Ã?Â?Ã?¿Ã?¸Ã?Â?Ã?Â? Ã?·Ã?°Ã?ºÃ?»Ã?°Ã?´Ã?ºÃ?¸ Ã?Â?Ã?°Ã?Â? Ã?² Ã?Â?Ã
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=517


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste