Titel des Schachdiagramms:
  "OlqpOCaYRIuCIj"

Diagrammbeschriftung: ���°�º���°�½ �º���¿�¸���� �·�°�º�»�°�´�º
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=490


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste