Titel des Schachdiagramms:
  "eZZcdPTtickZAS"

Diagrammbeschriftung: �ñêîâ êóïèòü çàêëàäêó: êîêàèí, ãåð&Atild
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=457


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste