Titel des Schachdiagramms:
  "bEjdMFYqznlcL"

Diagrammbeschriftung: �½�° �����¾ �²�� �³�¾���¾�²�� ���°�´�¸ �»��&At
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=4375


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste