Titel des Schachdiagramms:
  "Schachdiagramm auf onlineschach.eu Nr.4050"

Diagrammbeschriftung:
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=4050


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste