Titel des Schachdiagramms:
  "YMxmjiagbG"

Diagrammbeschriftung: Ã?àðèæ, Ã?ðàíöèÿ êóïèòü Ã?àðèõóàíà Ã?èÃ&ced
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=2499


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste