Titel des Schachdiagramms:
  "HfMuqpYYPIDWEpDjblD"

Diagrammbeschriftung: Ã?îøêàð-Ã?ëà Ã?àðøàâà Ã?åëàðóñü Ã?îìåëÃ&f
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1955


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste