Titel des Schachdiagramms:
  "EOJVxrWoRdAF"

Diagrammbeschriftung: �îñêâà �ðîèöê, ãîðîäñêîé îêðóã ��� �&Ati
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1953


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste