Titel des Schachdiagramms:
  "QmllbPDCiMECqn"

Diagrammbeschriftung: íàðêîëîãè÷åñêàÿ áîëüíèöà ìîñêâ&At
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1897


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste