Titel des Schachdiagramms:
  "mgJMQDbIudLxh"

Diagrammbeschriftung: Ã?ëåðìîí-Ã?åððàí ïî÷åìó ïîñëå âûïèòÃ
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1525


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste