Titel des Schachdiagramms:
  "QmfNxNMUjOdGZBJB"

Diagrammbeschriftung: ���¾���°-���¾���°, �¤���°�½�����·���º�°�� ��
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1444


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste