Titel des Schachdiagramms:
  "pTBbAeEMAIahtkl"

Diagrammbeschriftung: Ã?¡Ã?¼Ã?¾Ã?»Ã?µÃ?½Ã?Â?Ã?ºÃ?°Ã?Â? Ã?¾Ã?±Ã?»Ã?°Ã?Â?Ã?Â?Ã?Â? Ã?ºÃ?Â
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1443


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste