Titel des Schachdiagramms:
  "jAIVUHjggNqWcixrwb"

Diagrammbeschriftung: �óïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â �ãëåã
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1436


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste