Titel des Schachdiagramms:
  "IIYIJtSJzqbpjHLf"

Diagrammbeschriftung: Madrid Ã?ºÃ?¾Ã?ºÃ?°Ã?¸Ã?½, Ã?°Ã?¼Ã?Â?Ã?µÃ?Â?Ã?°Ã?¼Ã?¸Ã?½, Ã?±Ã?Â?Ã?Â&f
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1415


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste