Titel des Schachdiagramms:
  "StHGeTwjLaiqWM"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â?Ã?¼Ã?Â?Ã?Â?Ã?µÃ?Â?Ã?´Ã?°Ã?¼ Ã?ºÃ?¾Ã?ºÃ?°Ã?¸Ã?½, Ã?°Ã?¼Ã?Â?Ã?Â
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1405


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste