Titel des Schachdiagramms:
  "UCkZmkyLUhv"

Diagrammbeschriftung: Ã?»Ã?µÃ?ºÃ?Â?Ã?¸Ã?Â? Ã?¾ Ã?²Ã?Â?Ã?µÃ?´Ã?µ Ã?½Ã?°Ã?Â?Ã?ºÃ?¾Ã?Â?Ã?Â
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1366


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste