Titel des Schachdiagramms:
  "dpZKFPcArfLsIAZzfl"

Diagrammbeschriftung: Ã?¡Ã?Â?Ã?°Ã?¼Ã?±Ã?Â?Ã?» Ã?ºÃ?Â?Ã?¿Ã?¸Ã?Â?Ã?Â? Ã?ºÃ?¾Ã?ºÃ?°Ã?¸Ã?Â&
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1361


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste