Titel des Schachdiagramms:
  "lnPgYXpFqzLZjc"

Diagrammbeschriftung: Ã?àëîæè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåÃ
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1212


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste