Titel des Schachdiagramms:
  "RYnvzbWcChfhegjV"

Diagrammbeschriftung: Ã?îêêîëà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìÃ
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1131


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste