Titel des Schachdiagramms:
  "1-2nd move Sidelines after 1. e4 e5 2. S"

Diagrammbeschriftung: 2...Bc5 #1
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=10710


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste