Titel des Schachdiagramms:
  "bIjxAFeKF"

Diagrammbeschriftung: Ã?Â¥Ã?¸Ã?»Ã?Â?Ã?´Ã?µÃ?Â?Ã?Â?Ã?°Ã?¹Ã?¼ Ã?Â?Ã?Â?Ã?¿Ã?¸Ã?Â?Ã?Â?: Ã?Â?Ã?¾Ã
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
  Download als png-Bild

Sende diesen Link an deine Freunde:


www.onlineschach.eu/schachdiagramm.php?id=1057


Neues Schachdiagramm erstellen

Schachdiagramm-Liste